+420 221 969 012 info@ak-ul.cz

Shrnutí Stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
k možným změnám závazků smluv na veřejné zakázky v době koronavirové nákazy

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) vydal dne 8. 4. 2020 Stanovisko k možným změnám závazků smluv uzavřených na veřejné zakázky z důvodu krizových opatření státu v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, jehož shrnutí přinášíme. 

Zákon o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) v ustanovení § 222 zakotvuje možnost změnit smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku bez nového zadávacího řízení. ÚOHS ve shodě se stanoviskem Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 25. 3. 2020 konstatuje, že vyhlášení nouzového stavu na území České republiky není dostačujícím důvodem pro naplnění podmínek v ustanovení § 222 ZZVZ k provedení změny závazku. Změna závazku je možná jen po pečlivém zvážení okolností jednotlivých případů, přičemž zadavatel musí být schopen dostatečně definovat povahu změny a podřadit takovou změnu pod ustanovení zákona již v době, ve které změnu závazku provádí.

 Zadavatel může v důsledku vyhlášení nouzového stavu využít ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ (změna závazku v důsledku nepředvídaných okolností) za předpokladu, že se jedná o změnu, která je skutečně vynucena nařízenými opatřeními a která musí být provedena z důvodu okolností pro splnění závazku nepředvídatelných. V případě změny závazku dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ je zadavatel povinen odeslat oznámení o změně závazku k uveřejnění dle ustanovení § 222 odst. 8 ZZVZ.

Zadavateli, který se rozhodne pro změnu závazku ze smlouvy, ÚOHS doporučuje, aby svůj postup a důvody, které ho ke změně závazku vedly, dostatečně zdokumentoval tak, aby dokázal předložit svá tvrzení a skutečnosti a dokázal prokázat naplnění podmínek pro možnou změnu závazku.

ÚOHS dále upozorňuje, že možnost změny závazku dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je rovněž omezena. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy de minimis, na jehož základě může být provedena změna předmětu plnění veřejné zakázky, a to pouze za podmínek, že nesmí dojít ke změně celkové povahy veřejné zakázky, a že hodnota změny je omezena určitými finančními limity stanovenými v ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ (nesmí se jednat o změnu v hodnotě nadlimitní veřejné zakázky a hodnota změny musí být zároveň nižší než 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce, resp. 10 % původní hodnoty v případě jiných veřejných zakázek).

ZZVZ také dle ustanovení § 223 ZZVZ umožňuje zadavateli závazek vyplývající ze smlouvy na veřejnou zakázku vypovědět nebo od takové smlouvy odstoupit v případě, že v plnění smlouvy nelze pokračovat, aniž by byla porušena ustanovení § 222 ZVZ. Na zbývající části plnění, které lze v této situaci plnit, může být uzavřena smlouva nová a to za splnění zákonných podmínek.

ÚOHS v souvislosti se smlouvami, jakožto soukromoprávním jednáním, doporučuje využít také příslušná ustanovení Občanského zákoníku, jež upravují liberační důvody v případě náhrady škody při porušení povinnosti ze smlouvy, či následnou nemožnost plnění, a také změnu okolností v souvislosti s ustanovením § 222 ZZVZ. Při využití občanskoprávních institutů je potřeba mít na paměti, že smluvní strany musí vždy vynaložit veškeré úsilí ke splnění závazku ze smlouvy, přičemž v případě nemožnosti plnění takového závazku bude třeba vždy zkoumat, zda daná nemožnost plnění vznikla v příčinné souvislosti s nařízenými opatřeními z důvodu výskytu nákazy koronavirem či nikoliv. Pouhá skutečnost, že se plnění stalo obtížnějším odpovědnosti za splnění závazku nezbavuje, neboť jistá míra komplikací je považována za podnikatelské riziko.

Věříme, že Vám poskytnutá stručná informace ulehčí orientaci v aktuální problematice.

 

Rádi Vám poskytneme podrobnější informace a pomůžeme řešit konkrétní situace Vašeho podnikání.

R

Jasná a srozumitelná řešení

Neschováváme se za složité právní texty
R

Máme komplexní přehled

Známe potřeby moderního světa a těmi se řídíme
R

Budujeme důvěru

Vážíme si dobrých vztahů s klienty