+420 221 969 012 info@ak-ul.cz

Informace pro spotřebitele

Právní služby poskytuje naše kancelář za smluvní odměnu, která je předmětem ujednání mezi advokátem a klientem o částce, za niž bude právní služba poskytnuta, anebo o způsobu jejího určení. Kancelář se při stanovování odměny vždy snaží zohlednit nejen odbornou a časovou náročnost dané věci, ale také vhodnost způsobu určení odměny pro konkrétního klienta.

Ujednání o smluvní odměně je buď součástí smlouvy, na jejímž základě se právní služba poskytuje, nebo je sjednáno samostatně. Advokát má vedle nároku na odměnu též nárok na náhradu výdajů spojených s poskytnutou právní službou (např. cestovné, poštovné, znalecké posudky, promeškaný čas apod.).

Není-li mezi klientem a advokátem dohodnuta smluvní odměna, výše odměny a její výpočet se obvykle řídí podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (tzv. advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

V intencích zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů je Česká advokátní komora (se sídlem Národní tř. 16, 110 00 Praha 1, e-mail: epodatelna@cak.cz, www.cak.cz) Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky pověřena mimosoudním řešením sporů ze smluv o poskytování právních služeb mezi advokátem jako poskytovatelem právní služby a klientem v postavení spotřebitele.